Güleç anaokulu bursa
ust

Pedagog Danışmanlığı

Pedagog Danışmanlığı

OKLU ZEKA TEORİSİ VE ÇOKLU ZEKA ALANLARININ ÖLÇÜLMESİ

Prof. GARDNER zekayı yeniden tanımladı. Ona göre zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür, yaşadığınız toplumda faydalı şeyler yapabilme kapasitesidir. Her insan sahip olduğu zekalarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir. Zeka, yaşam boyu karşılaşılan farklı durumlarda problemleri çözme ve yeni ürünler ortaya çıkarma kapasitesidir.

Prof. GARDNER yıllar boyu hakimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekaya sahip oldukları IQ denilen zeka anlayışını kırdı. Ona göre insanların sahip oldukları çoklu zekaların her biri yaşamak,öğrenmek ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtırlar.

ZEKAYA İLİŞKİN ESKİ ANLAYIŞ

1. Zeka doğuştan kazanılır,sabittir ve bu nedenle de asla değiştirilemez.
2. Zeka, niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayıya indirgenebilir.
3. Zeka,tekildir.
4. Zeka,gerçek hayattan soyutlanarak (yani,belli zeka testleri ile) ölçülür.
5. Zeka, öğrencileri belli seviyelere göre sınıflandırmak ve onların gelecekteki başarılarını tahmin etmek için kullanılır..

ZEKAYA İLİŞKİN YENİ ANLAYIŞ

1. Bir bireyin kalıtımla birlikte getirdiği zeka kapasitesi iyileştirilebilir, geliştirilebilir, değiştirilebilir.
2. Zeka, herhangi bir performansta,üründe veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanamaz.
3. Zeka, çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir.
4. Zeka, gerçek hayat durumlarından veya koşullarından soyutlanamaz.
5. Zeka, öğrencilerin sahip oldukları gizil güçlerini veya doğal potansiyellerini anlamak ve onların başarmak için uygulayabilecekleri farklı yolları keşfetmek için kullanılır.

ÇOKLU ZEKALAR

SÖZEL-DİLSEL ZEKA: (Okuma, yazma ve konuşma zekası) Kelimelerle düşünme ve ifade etme, dildeki kompleks anlamları değerlendirme, kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme, şiir okuma, mizah, hikaye anlatma, gramer bilgisi, mecazi anlatım, benzetme, soyut ve simgesel düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir.

  Bu zekası yüksek olan kişiler;

Ø      Her hikayeyi, masalı, fıkrayı anlatır. İyi bir hafızası vardır.

Ø      Kelime oyunlarını sever. İyi bir kelime hazinesi vardır.

Ø      Sözel olarak iyi iletişim kurar.

Ø       Öğrenmede daha çok kitaplar, teypler, yazma materyalleri, görüşme ve tartışmalar, konuşma ve dinleme materyallerine ihtiyaç duyar.

Ø       Farklı kelimeleri, sesleri, ritimleri dinler ve tepkide bulunur. Diğer insanların seslerini, dil üslubunu, okumasını ve yazmasını taklit edebilir.

Ø      Cümleleri dinler, yorumlar, farklı bir tarzda ifade eder ve söylediklerini hatırlar. Okuduklarını anlar, özetler ve kolaylıkla hatırlar.

Ø       Farklı zamanlarda, farklı amaçlar için, farklı gruplara etkili bir biçimde hitap edebilir. Dinleyicileri, konuşmaları ile etkiler.

Ø      Okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dil sanatlarında farklı yapılar oluşturabilir.

Ø      Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir.

Ø       Hikaye, şiir yazma gibi etkinliklerden zevk alır. Yeni dil formları oluşturur.

Ø       Etkili dinleme becerilerine sahiptir.

Öğrenme yolu:Kelimelerle oynayarak, yazarak, okuyarak, konuşarak, mizahı kullanarak, ikna ederek öğrenme.
Çalışma alanları: Edebiyat, Yazarlık, Şair, Arşivcilik, hatip, Dil Bilim, Hukuk, Siyaset gibi alanlarda başarıyla çalışırlar.

MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKA: 
(sayı, anlama ve mantık zekası) Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, hipotezler üretme, problem çözme, eleştirel düşünme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma, bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisidir.

Ø      Nesnelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorar.

Ø       Hızlı bir şekilde zihinsel matematik yapar. Matematik aktivitelerini, strateji oyunlarını, mantık bulmacalarını sever.

Ø      Yüksek düşünme tekniklerini kullanır. Zeka oyunlarında başarılıdır.

Ø      Deney yapma, sınama, sorgulama ve araştırmalardan zevk alır. Öğrenmede daha çok keşifler, düşünme, tümevarım ve problem çözmeden yararlanır.

Ø      Neden-sonuç ilişkilerini çok iyi kurar.

Ø       Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilir.

Ø       Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdır.

Ø       Hipotezler kurar ve sınar. Miktar tahminlerinde bulunur.

Ø       Grafikler ya da şekiller halinde verilen (görsel) bilgileri yorumlar.

Ø       Bilgisayar programları hazırlar. Grafik, şema, şekillerle çalışmaktan hoşlanır.

Öğrenme yolu: Akıl yürüterek, soyut modelleri tasarlayarak, sayılarla düşünerek, ilişkileri ve bağlantıları kurgulatarak öğrenme.

Çalışma alanları: Muhasebeci-satın alma, matematik ve mühendislik bilimleri, Bilim adamı, İstatistik, bilgisayar, ekonomi ve fen bilimleri alanlarında başarıyla çalışabilirler.

GÖRSEL VE MEKANSAL ZEKA: 
(Resim, renk ve şekil zekası) Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir.

Ø      Resimler ve şekillerle düşünür. Hayalinde gördüğü resimleri anlatabilir.

Ø      Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir.

Ø      Çok hayal kurar. Sanat ve Proje aktivitelerini, görsel sunuşları sever.

Ø      Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar. Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır.

Ø      Öğrenmede daha çok sanat, video, filmler, bulmacalar ve haritalardan yararlanır.

Ø      Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir.

Ø      Dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller, resimler üretir. Öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır.

Ø      Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır. Origami ve maketler hazırlar.

Ø      Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir, onu zihninde canlandırabilir. Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürür.

Öğrenme yolu:İmgeleri düzenleyerek, zihinsel resimler oluşturarak, çizerek, desen oluşturarak, hayal ederek öğrenme.

Çalışma alanları: Ressam, Artist, Fotoğrafçı, Mühendis, Kameraman, Mimar, Heykeltıraş, Tasarımcı, Dekoratörlük, İzci, Rehber gibi meslek alanlarında başarıyla çalışabilirler.

BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKA: 
( Beden, hareket ve denge zekası)Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir.

Ø      Bir veya birden çok sporla uğraşır. Uzun süre hareketsiz oturamaz.

Ø      Nesneleri parçalayıp bütünlemeyi sever. Yeni tanımadığı nesnelere dokunur .

Ø      Hareket ederek öğrenir. Dinleme, konuşma, dans, koşma, dokunma ve hareket etmeyi sever.

Ø      Öğrenmede role-play, drama, tiyatro ve hareket etmeye ihtiyaç duyar.

Ø      Sağlıklı yaşam konusunda vücutlarına özen gösterirler.

Ø      Fiziksel işlerde, görevlerde denge, zarafet, maharet ve dakiklik gösterirler.

Ø      Çevresini, nesneleri, eşyaları dokunarak ve hareket ederek inceler.

Ø      Öğrendiklerine dokunmayı, ellemeyi ya da onları kullanmayı tercih ederler.

Ø      Fiziksel maharet isteyen alanlarda (dans, spor...) yenilikler keşfeder ve 
farklılıklar ortaya çıkarırlar.

Ø      Rol yapma, atletizm, dans, dikiş-nakış gibi alanlarda yetenekleri vardır.

Ø      Aktif katılımla daha iyi öğrenirler. Söylenenden daha çok yapılanı hatırlarlar.

Ø      Gezi-inceleme-model/maket yapma gibi fiziksel aktivitelere katılımdan zevk alırlar. Organizasyon yapma özellikleri gelişmiştir. Bulundukları çevreye ve onu kapsayan sistemlere karşı duyarlıdırlar ve sorumlu davranırlar.

Öğrenme yolu: Zihinle bedeni birleştirerek, mimiklerle, vücudu geliştirerek, dokunarak, dans ederek, üç boyutlu tasarımlar oluşturarak öğrenme.

Çalışma alanları: Spor, Dans, Heykeltıraş, Teknik direktör, Kareografi, Oyunculuk, Cerrahlık, Pandomimcilik, Sanatçılık gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

MÜZİKSEL - RİTMİK ZEKA: (Ses, melodi ve ritim zekası ) Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, faklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerisidir.Ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma, çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir.

Ø      Notasını görmediği müziği tanır. Melodileri tanır. Enstrüman çalar, koroda söyler.

Ø      Çalışırken tempo, ritim tutar. Seslere karşı duyarlıdır.

Ø      Şarkıları kolaylıkla öğrenir. Şarkı söyleme, mırıldanma ve dinlemeyi sever.

Ø      Öğrenmede müzik, teyp-recorder, kasetler ve ritimlere ihtiyaç duyar.

Ø      İnsan sesi çevreden gelen sesler gibi çok farklı seslere karşı duyarlıdır, dinler ve tepkide bulunur.

Ø      Müziği yaşamında kullanmak için fırsatlar oluşturur.

Ø      Seslerle nota ve ritimlere karşı özel bir ilgiye sahiptir.

Ø      Müziği hareketlerle birleştirerek farklı figürler ortaya çıkarabilir. Orijinal müzik kompozisyonları oluşturabilir.

Öğrenme yolu:Melodi ve ritim yaratarak, empati kurarak, seslere duyarlı olarak, enstrüman kullanarak, müziğin yapısını kavrayarak öğrenme.
Çalışma alanları: Şarkıcı, Besteci, Müzisyen, Orkestra şefi, Müzik eleştirmeni gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

KİŞİLER ARASI - SOSYAL ZEKA: 
(İnsan, ilişki ve uyum zekası) Grup içerisinde işbirlikçi çalışma, sözel ve sözsüz iletişim kurma, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlama, paylaşma, ifade edebilme, yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir.

Ø      Arkadaşları ile birlikte olmaktan hoşlanır. Doğal lider olarak davranır.

Ø      İkna becerisine sahiptir. Kulüp dernek ve komitelerde zevkle çalışır.

Ø      Çok arkadaşı vardır. Dinlemeyi ve konuşmayı sever.

Ø      Yönetme ve organize etmeden zevk alır.

Ø      Öğrenmede arkadaşlar, grup oyunları ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyar. Yaşıtlar ile ya da farklı yaş grupları ile olmaktan zevk alırlar.

Ø      Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdırlar. Diğer insanları konuşmaları ile etkilerler.

Ø      Grup ve takım çalışmalarından, çok özel ve mükemmel ürünler ortaya çıkararak; gruplar halinde çalışmaktan zevk alırlar.

Ø      Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda çok meraklıdırlar.

Ø      Çok küçük yaşlarda bile toplumsal ve politik sorunlarla ilgilenebilirler.

Ø      Güçlü bir espri yeteneğine sahiptirler.

Ø      Davranışlarının sonuçlarını değerlendirebilirler.

Ø      İnsanların her tür davranışına karşı kabul edicidirler.

Ø      Sözel ve bedensel dili etkili bir biçimde kullanırlar.

Ø      Farklı ortamlara, farklı insan topluluklarına girdiklerinde kolaylıkla uyum sağlayabilirler.

Ø      İnsanları organize etme yetenekleri vardır. Liderlik vasıflarını taşırlar.

Öğrenme yolu:Sinerji oluşturarak, sempati kurarak, işbirliği yaparak, kaynaşarak, iletişim kurarak öğrenme.
Çalışma alanları:Öğretmenlik, Yönetim, İşletme, Danışmanlık, Psikologluk, Rehberlik uzmanı ve Politika gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

KİŞİSEL-İÇSEL ZEKA: 
( Ben, karakter ve kişilik zekası) İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir.

Ø      Özgürlüğüne düşkündür. Bireysel çalışmalardan zevk alır.

Ø      Kendisi hakkında düşünmeyi sever. Kendi ilgi ve becerilerinin farkındadır.

Ø      Başarı ve başarısızlıklardan zevk alır. Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar.

Ø      Yalnız kalmaktan hoşlanır. Kendi iç dünyasını düşünür.

Ø      Hedefler oluşturma ve hayallerden zevk alır.

Ø      Öğrenirken kişisel çalışmalar, kendini değerlendirme ve kişisel farkındalığa ihtiyaç duyar.

Ø      Yaşadıkları her olay veya deneyim üzerinde çok fazla düşünürler.

Ø      Kendi içlerinde bir değer ve anlayış sistemi oluştururlar.

Ø      Her şeyde kendilerinden bir şey ararlar.

Ø      Yaşam felsefelerini oluşturmaya yönelik bir arayış içindedirler. Yaşamlarında motivasyon kaynakları, hedefleridir.

Öğrenme yolu: Yoğunlaşarak, duygu ve düşüncelerinin farkına vararak, ruhsal gerçekliklerin farkına vararak, düşünmeyi düşünerek, benliğini geliştirerek, özgün bireysel etkinlikler yaparak öğrenme.

Çalışma alanları: Yazar, Psikoterapist, Sosyal hizmet uzmanı, Dini lider, sanatçı, İş adamı, Ressam, heykeltıraş vb. alanlarda başarıyla çalışabilirler.

DOĞACI - VAROLUŞÇU ZEKA: 
( Doğa, çevre ve canlı zekası) Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir.

Ø      Araştırmalar yapmayı sever.

Ø      Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır.

Ø      İnsanın varoluşunun nedenlerini ve kendi varoluşunu düşünür.

Ø      Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyarlar.

Ø      Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidirler, çiçek türleri hayvan türleri onlar için çok çekicidir.

Ø      Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, doğa ve gezi dergilerini incelemekten hoşlanırlar.

Ø      Kendilerine özgü out-door etkinlikler düzenlerler doğayla her şeyi paylaşırlar.

Ø      Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdırlar.

Ø      Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenirler.

Öğrenme yolu: Doğayı ve doğada olup bitenleri gözlemleyebilme yeteneği kazanarak, kendisinin de bu dünyanın bir parçası olduğunun farkına vararak öğrenme.

Çalışma alanları: Zooloji, Botanik, Organik Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Meteoroloji, Arkeoloji, Çiçekçilik, Tıp, Fotoğrafçılık, Dağcılık, İzcilik vb. alanlarda başarıyla çalışabilirler.

ÇOKLU ZEKA TEORİSİNİN İLKELERİ

· İnsanlar çok farklı zeka türlerine sahiptir.
· Her insan aktif olarak kullandığı zekaları ile özel bir karışıma sahiptir. Her insanın kendine özgü bir zeka profili vardır.
· Zekaların her biri insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir.
· Bütün zekalar dinamiktir.
· İnsandaki zekalar tanımlanabilir ve geliştirilebilir.
· Her insan kendi zekasını geliştirmek ve tanımak fırsatına sahiptir.
· Her bir zekanın gelişimi kendi içinde değerlendirilmelidir.
· Her bir zeka hafıza, dikkat, algı ve problem çözme açısından faklı bir sisteme sahiptir.
· Bir zekanın kullanımı esnasında diğer zekalardan da faydalanılabilir.
· Kişisel altyapı, kültür, kalıtım, inançlar zekaların gelişimi üzerinde etkiye sahiptir.
· Bütün zekalar, insanın kendini gerçekleştirmesi yolunda farklı ve özel kaynaklardır.
· İnsan gelişimini değerlendiren tüm bilimsel teoriler çoklu zeka teorisini desteklemektedir.
· Şu anda bilinen zeka türlerinden daha farklı zekalar da olabilir.

Yaşamda hiçbir aktivite yoktur ki tek bir zeka bölümü içersin. Yaptığımız çok basit işlerde bile farklı zeka bölümlerini kullanırız.

Bir futbolcu hem Görsel - Mekansal hemde Kinestetik - Bedensel Zekasını etkili bir biçimde kullanabilir. Bu zekalara ek olarak Sosyal Zekayı da güçlü olarak kullandığında başarılı bir teknik direktör olabilir. Bu duruma en iyi örnek olarak da Fatih Terim gösterilebilir.

Başarılı bir saz üstadının iyi bir vücut - el kombinasyonuna ihtiyacı vardır. Doğal olarak, kinestetik ve müziksel Zekayı aynı anda kullanabilir. Eğer bu sanatçı dinleyicilerle arasında güçlü sözel bir bağ kurabiliyorsa, müzik yorumcusu olarak verdiği konserlerde de adını duyurabilir.

Neşet Ertaş, Müziksel ve Bedensel Zekayı etkin bir biçimde kullanan bir müzisyendir. Daha çok kalabalık, abartılı ortamlarda bulunmak yerine genellikle daha mütevazi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmektedir. Bu durum, onun sosyal zekadan çok kişisel zekayı daha etkin olarak kullandığını gösterir.

Bir başka örnekte, eğer sözel zekası güçlü bir insan bedensel ve sosyal zekasını da etkili bir biçimde kullandığında başarılı bir stand-up‘ çı olabilir. Bu duruma örnek olarak Yılmaz Erdoğan verilebilir. Diğer yandan sözel zekasını ve kişisel zekasını etkili bir şekilde kullanan bir başka insan da başarılı bir yazar olabilir.

\“Yaşam matematiksel ve sözel etkinliklerle sınırlandırılmayacak kadar renkli ve zengindir. Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta vardır. O da insanların kesinlikle bir zeka bölümü ile etkilenmemesi gerçeğidir. Çünkü Çoklu Zeka Teorisinin en önemli ilkelerinden biri, zekaların sürekli bir gelişim dinamizmine sahip olduklarıdır.\“

Hiçbir insan \“Benim sözel zekam daha yüksek, diğerleri değil\“ gibi ifadelerle kendine sınırlar koymamalıdır. Tüm zekaların yaşam boyu gelişme fırsatı vardır. İnsanlar, güçlü olan zeka bölümlerini daha yoğun kullanırlar, fakat diğer zekalarının gelişimi için de çaba harcadıklarında yaşamlarına renklilikler katabilirler.

alt
© 2012 Güleç Anaokulu Toplam Ziyaretci: 1
Adres: Kükürtlü Cd. Karanfil Sk. No.7 Bursa Tel: 0224 236 80 90 - 234 92 01
email: gulec@gulecanaokulu.com
volkancelik.gen.tr